Valdemarsöns Förvaltning, Ekonomisk förening

Södermanlands län

Information

Valdemarsöns Förvaltning, Ekonomisk förening hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Katrineholm som är den kommunen där Valdemarsöns Förvaltning, Ekonomisk förening finns. I Katrineholm så finns det många olika Ekonomisk förening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Valdemarsöns Förvaltning, Ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har ej F-skatt. Valdemarsöns Förvaltning, Ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Valdemarsöns Förvaltning, Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Sigtunag. 14, 113 22, Stockholm men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-7670641.

Katrineholm arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler bolag.

Valdemarsöns Förvaltning, Ekonomisk förening har idag 718500-2545 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jansson, Jan Torsten -Löfgren, Knut Fredrik är den som för stunden ansvarar för Valdemarsöns Förvaltning, Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att a) äga och förvalta fastigheten Hålbonäs 1:21 i Katrineholms kommun, Södermanlands län, med å densamma uppförda byggnader och andra anläggningar såsom hydroforanläggning för vattendistribution till medlemmarnas fastigheter. b) äga och förvalta fastigheten Hålbonäs 1:5 i Katrineholms kommun, Södermanlands län, och att med därå befintliga anläggningar årligen under den blida årstiden förse medlemmarnas fastigheter med hushållsvatten, att året runt förvalta på fastigheten befintliga brunnar och vattenuppfordringsanordningar, badplatser med badanordningar, bastu, all mark, skog och annan växtlighet samt natur och fornminnen, c) förvalta på fastlandssidan belägen uppställningsplats för med- lemmarnas motorfordon, d) förvalta gångbro och färja mellan Valdemarsön och fastlandet samt angöringsplats för båtar på fastlandssidan, e) anordna och underhålla kommunikationsleder för gångtrafik på ön mellan dem och betesmarken på ön, f) ombesörja sophämtning, bestämma kärlens beskaffenhet, antal och placering, utöva renhållning, tillsyn och vård av all mark och alla anordningar på ön som icke äro medlemmarnas egendom, g) anlägga och förvalta ev. parkanläggningar, h) förvalta det till fastigheten Hålbonäs 1:5 hörande fisket och åt medlemmarna upplåta fiskerätt samt att i) efter beslut av föreningen utöva annan verksamhet, som tillgodoser medlemmarnas gemensamma intressen.

I Valdemarsöns Förvaltning, Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hallmark, Barbro Solveig som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hällbom, Rolf Peter som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Jan Torsten som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfgren, Knut Fredrik som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrman, Berth Stefan som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Ceci, Lennart Ruggero som är född 1956 och har titeln SuppleantStålberg, Niklas Johan Assar som är född 1972 och har titeln Suppleant, .